پرستوی مهاجر http://parastouyemohajer.mihanblog.com 2018-12-13T05:00:08+01:00 text/html 2016-01-14T10:36:49+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی نوشته های من http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/101 <p><font color="#cc33cc" size="7">باز باران٬ با ترانه </font><br><br><br><br><font color="#6600cc" size="5">«باز باران٬ با ترانه<br>&nbsp;<br>میخورد بر بام خانه»<br><br>خانه ام کو؟ خانه ات کو؟<br><br>آن دل دیوانه ات کو؟<br><br>روزهای کودکی کو؟<br><br>فصل خوب سادگی کو؟<br><br>یادت آید روز باران<br><br>گردش یک روز دیرین؟<br><br>پس چه شد دیگر٬ کجا رفت؟<br><br>خاطرات خوب و شیرین<br><br>كوچه ها شد، کوی بن بست<br><br>در دل تو٬ آرزو هست؟</font><font size="6"><font size="5"><br><br><font color="#6600cc">کودک خوشحال دیروز<br><br>غرق در غمهای امروز<br><br>یاد باران رفته از یاد<br><br>آرزوها رفته بر باد</font><br><br></font><font color="#6600cc"><font size="5">باز باران٬ باز باران</font><font size="5"><br></font><font size="5"><br></font><font size="5">میخورد بر بام خانه</font><font size="5"><br></font><font size="5"><br></font><font size="5">بی ترانه ٬ بی بهانه</font><font size="5"><br></font><font size="5"><br>شایدم٬ گم کرده خانه</font> </font><br></font></p><p align="center"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"><br><br></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>هیچ داری از دل مهدی خبر؟&nbsp;</strong></font></span></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>گریه های هر شبش را تا سحر؟&nbsp; <br></strong></font></span></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>او که ارباب تمام عالم است</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>من بمیرم , <br></strong></font></span></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>سر به زانوی غم است</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>شیعیان ! مهدی غریب و بی کس است&nbsp;</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>جان مولی معصیت دیگر بس است</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>شیعیان ! بس نیست غفلتهایمان؟</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>غربت و تنهایی مولایمان ؟</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>ما عبید و عبد دنیا گشته ایم</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>غافل از مهدی زهرا گشته ایم</strong></font></span><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>&nbsp;</strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong><br></strong></font></span></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><span style="font-family: times new roman;"><font color="#009900"><strong>منکه دارم ادعای شیعگی</strong></font></span><strong><font color="#009900"><span style="font-family: times new roman;"><strong>&nbsp;</strong></span></font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><font size="6"></font><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="#009900"><span style="font-family: times new roman;"><br></span></font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center" style="color: rgb(0, 102, 0); font-weight: bold;"><font size="6"><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="#009900"><span style="font-family: times new roman;">&nbsp;</span></font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><font color="#009900"><span style="font-family: times new roman;"><strong>پاسخی دارم به جز شرمندگی؟؟؟؟</strong></span></font></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></font></p><p align="center"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></p><p><font color="#cc33cc" size="6">وقتی که قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر</font></p><p><font color="#cc33cc" size="6"><br></font></p><p><font color="#cc33cc" size="6">از غصه‌هایمان‌ میشود</font></p><p><br></p><p><font color="#009900" size="4">وقتی که قلب‌هایمان‌ كوچك‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">وقتی نمیتوانیم‌ اشک هایمان ‌را پشت‌ پلك‌هایمان‌ مخفی كنیم‌&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و بغض هایمان ‌پشت‌ سر هم‌ میشكند ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">وقتی احساس‌ میكنیم </font></p><p><font color="#009900" size="4">بدبختیها بیشتر از سهم‌مان‌ است</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">و رنج‌ها بیشتر از صبرمان ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">وقتی امیدها ته‌ میكشد </font></p><p><font color="#009900" size="4">و &nbsp;انتظارها به‌ سر نمیرسد ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">وقتی طاقتمان تمام‌ میشود </font></p><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و تحمل مان‌ هیچ ...</font></p><p><font color="#009900" size="4">آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ مطمئنیم‌ به‌ تو احتیاج‌ داریم</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">و مطمئنیم‌ كه‌ تو&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">فقط‌ تویی كه‌ كمكمان‌ میكنی ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را صدا میكنیم </font></p><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و تو را میخوانیم ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">آن‌ وقت‌ است‌ كه‌ تو را آه‌ میكشیم </font></p><p><font color="#009900" size="4">تو را گریه ‌میكنیم ...&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">و تو را نفس میكشیم ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">وقتی تو جواب ‌میدهی، </font></p><p><font color="#009900" size="4">دانه ‌دانه‌ اشکهایمان ‌را پاك‌ میكنی ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و یكی یكی غصه‌ها را از دلمان ‌برمیداری ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">گره‌ تك‌تك‌ بغض‌هایمان‌ را باز میكنی </font></p><p><font color="#009900" size="4">و دل شكسته‌مان‌ را بند میزنی ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">سنگینی ها را برمیداری </font></p><p><font color="#009900" size="4">و جایش‌ سبکی میگذاری و راحتی ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">بیشتر از تلاشمان‌ خوشبختی میدهی&nbsp; </font></p><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و بیشتر از حجم لب‌هایمان، لبخند ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">خواب‌هایمان‌ را تعبیر میكنی، </font></p><p align="baseline"><font color="#009900" size="4">و دعاهایمان‌ را مستجاب ...</font></p><font color="#009900" size="4"></font><p><font color="#009900" size="4">رزوهایمان‌ را برآورده می کنی ؛ </font></p><p><font color="#009900" size="4">قهرها را آشتی میدهی </font></p><p><font color="#009900" size="4">و سخت‌ها را آسان&nbsp; </font></p><p><font color="#009900" size="4">تلخ‌ها را شیرین میكنی </font></p><p><font color="#009900" size="4">و دردها را درمان</font></p><p><font color="#009900" size="4">ناامیدی ها، همه امید میشوند </font></p><p><font color="#009900"><font size="4">و سیاهی‌ها سفید سفید ... <br></font></font></p><p><font color="#009900"><br></font></p><p align="center"><font color="#009900"></font><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></p><div align="center"><font color="#009900" size="6">دانشجوی حاظر جواب</font><font color="#009900"><br></font></div><p><font color="#6600cc" size="4">ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻠﻒ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺮﻩ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻭ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﯿﺸﯿﻨﻪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﻏﺬﺍ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺧﻮﺭﺩﻥ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﮕﻪ : ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﻩ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﻫﺎ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻏﺬﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ . ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﻧﺴﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﻠﻪ ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻢ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﻣﯿﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﯿﺸﯿﻨﻢ ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪﺍ ﺍﺯ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺩﺳﺖ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺑﺰﻧﻪ ﺩﻫﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﻭ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﮐﻨﻪ ! ﺳﺮ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ برگه</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺭﻭ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﺩﺭﺳﻮ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﭘﺎﺱ ﮐﻨﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﯿﭙﺮﺳﻢ ﺍﮔﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﯽ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺑﺪﯼ ﻧﻤﺮﻩ ﺗﻮ ﻣﯿﺪﻡ. ﻭ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻨﻪ :ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﻋﻘﻞ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻩ. ﺗﻮ ﮐﺪﻭﻣﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮ ﭘﻮﻝ ! </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺍﺳﺘﺎﺩ: ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﻪ ! </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ: ﺑﻠﻪ ﺩﻗﯿﻘﺎ ! ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰﯾﻮ ﻭﺭﻣﯿﺪﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ! ﺍﺳﺘﺎﺩ ﮐﻪ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺎﯼ ﺑﺮﮔﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻪ" ﮔﺎﻭ" ﻭ ﺑﺮﮔﻪ</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ. ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﮐﻼﺱ ﻣﯿﺮﻩ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">ﺑﯿﺭﻭﻥ ﻭﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ: ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ </font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p><font color="#6600cc" size="4">&nbsp;</font></p><font color="#6600cc" size="4"></font><p align="right"><font color="#6600cc" size="4">ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯼ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻦ ﺍﻣﻀﺎﺗﻮﻧﻮ ﺯﺩﯾﻦ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﻣﻨﻮ ﯾﺎﺩﺗﻮﻥ ﺭﻓﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ</font></p><p align="center"><br></p><strong><em><font class="Apple-style-span"><font color="#0000ff"><font class="Apple-style-span" color="#00cccc" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium;"><u><font class="Apple-style-span"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"></span></font></u></span></font></font></font></em></strong><p align="center" dir="rtl"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><div class="CenterPost2"><img width="1" height="372" style="width: 542px; height: 334px;" src="http://upload.tehran98.com/img1/09f4owfd8bpkl1wumxp0.jpg"><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/7233054622/tajrobeh.jpg"></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛</font></span></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA"><font size="3">&nbsp;به من گفت :</font></span><span style="font-size: medium;">نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.</span></font></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><span lang="FA"><font face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3">&nbsp;وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!</font></span></p><p><br></p></div><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><div class="news_detail_image_area"><div class="news_detail_image_area"><div class="news_detail_image_area"><img title="مطلب جالب - به دختر بودنتان افتخار کنید " alt="مطلب جالب - به دختر بودنتان افتخار کنید " src="http://www.parsnaz.ir/user_files/L136906358910.jpg"> </div></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></div><p align="center"><font color="#993399" size="4">۱- هیچ وقت مجبور نیستی به تعداد موهای سرت بری خواستگاری.کافیه فقط یه “بله” کوچولو</font></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><font color="#993399"><font size="4"><br>بگی اونم با هزار منت و ناز و کرشمه.</font></font><font color="#993399" size="4"><br><br>۲- به سادگی آب خوردن می تونی چند تا پسر رو تو کوچه به جون هم بندازی.(روشش رو خود <br><br>خانما بهتر می دونن.پس نیازی به نوشتن نیست!!<br><br>۳- هیچ موجود دیگه ای مثل تو تا این حد ریزبین و بادقت نیست که در یک نگاه، مارک کفش زری <br><br>خانم یا مدل مو کبری جونو بفهمه.<br><br>۴- خوب می تونی نقش بازی کنی.<br><br>۵- آنقدر زود همه چی رو می گیری که شش سال زودتر از اقایون به تکلیف می رسی.<br><br>۶- بزرگترین پوئن:خیالت از بابت سربازی راحته!صد سال سیاهم که دانشگاه قبول نشی ککتم <br><br>نمی گزه.<br><br>۷- تو اماکن عمومی با خیال راحت می تونی جیغ و داد راه بندازی چون به هر حال کی وجودشو <br><br>داره که رو یه دختر صداشو و احیانا <br><br>خدایی نکرده دستشو بلند کنه؟!!<br><br>۸- در تاریخ جهان به زیرکی معروفی.<br><br>۹- می تونی هزار بار هم فیلم رومئو و ژولیت رو ببینی و باز گریه کنی.<br><br>۱۰- و مهم تر اینکه هیچ وقت از گریه کردنت خجالت نمی کشی.<br><br>۱۱- یه چیز باحال:هم دامن می پوشی و هم شلوار!<br><br>۱۲- بهشتم که زیر پای امثال شماست.<br><br>۱۳- فقط تویی که می دونی بوی خاک بارون زده تو شبای پاییزی چه جوریه.<br><br>۱۴- از قدیم گفتن:پشت هر مرد موفقی زنی باذکاوت بوده.<br><br>۱۵- هیچ کی نمی دونه دقیقا تو فکرت چی می گذره؟فروید، پدر روانشناسی جهان گفته: <br><br>بزرگترین سوالی که هرگز پاسخ داده نشده <br><br>و من هم هرگز پاسخ ان را نیافته ام این است که یک زن چه می خواهد؟<br><br>۱۶- چند تا از جنگ های بزرگ تاریخ جهان به خاطرعشق شدیدمردها به جنس توبوده.<br><br>۱۷- نماد الهه عشق، زیبایی، جنگ و عقلانیت در یونان باستان به شکل زنه.<br><br>۱۸- یادت باشه که خداوند، تمام جهان رو به خاطر برکت وجود یک زن افرید.(خانم فاطمه زهرا)<br><br>۱۹- با اینکه از مردا ضعیف تری ولی لازم نیست صدتا کلاس کاراته و تکواندو و از این جور چیزا <br><br>بری…به یه چنگ و گیس کشی بسنده می کنی.<br><br>۲۰- هزار جور مدل خنده ،داری که هر کدوم رو یه موقع تحویل بقیه می دی.</font></span><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><p dir="rtl"><strong><img src="http://www.shiaupload.ir/images/49198715281263939195.jpg"></strong></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>خدایاا</strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>هر کس به یادم هست به یادش باش</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>اگر کنارم نیست کنارش باش</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>اگر تنهاست پناهش باش</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>و اگر غم دارد غمخوارش باش</strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>خدایا</strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>آنگونه زنده ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>آنگونه بمیرانم که به وجد نیاید کسی از نبودنم</strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font><font color="#009900" size="5"><strong>خدایا</strong></font></p><p><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font> </p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>عزیزانی دارم</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>رسمشان معرفت</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>و یادشان صفای دل</strong></font></p><font color="#009900" size="5"></font><p><font color="#009900" size="5">&nbsp;</font></p><font color="#009900" size="5"></font><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong>پس آنگاه که دست نیاز بسوی تو می آورند پر کن از آنچه در</strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong><br></strong></font></p><p dir="rtl"><font color="#009900" size="5"><strong> رحمت خداییت داری!</strong></font></p><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"><br></a></p><div align="center"><font color="#ff0000" size="6">نشانه های عاشق شدن</font><font color="#ff0000"><br></font><br><div align="right"><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">1. متن ها و اس ام اس های او را دوباره و دوباره می خوانید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">2. وقتی با او هستید بسیار آهسته قدم می زنید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">3. هر زمان که پیش او هستید، تظاهر به خجالتی بودن می کنید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">4. وقتی به او فکر کنید، قلباتان تندتر و تندتر می تپد.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">5. زمانی که به صدایش گوش می دهید، بدون دلیل لبخند می زنید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">6. وقتی او را تماشا می کنید، دیگر قادر به دیدن اطرافیانتان نیستید و فقط او را می بینید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">7. شروع به گوش دادن به آهنگهای آرام می کنید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">8. او همه فکر شما می شود.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">9. بوی او شما را به وجد می آورد.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">10. متوجه می شوید که زمان فکر کردن به او، همیشه به خود لبخند می زنید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">11. حاضرید هر کاری برایش انجام دهید.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong><font size="4">12. هنگام خواندن این متن همواره فقط یک نفر ذهن شما را بخود مشغول کرده بود.</font></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font><br><font size="7"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: rgb(0, 0, 100); font-family: Tahoma;"><strong></strong></span></span></font></div></div><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><p align="center"></p><div style="text-align: center;"><font color="#009900" size="5">زن ظریـــــفه نه ضعیف!</font></div><font color="#009900" size="5"></font><p style="text-align: center;"><font color="#009900" size="5">ضعیف مردیه که نمـــی تونه یک سآعت چشم و دلشو نگه دآره.</font></p><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><p style="text-align: center;"><font color="#993399" size="4"><span style="font-size: small;">دستانم بوی گل می دادند ، مرا به جرم گل چیدن محکوم کردند .</span></font></p><font color="#993399"></font><font color="#993399" size="4"> </font><p style="text-align: center;"><font color="#993399"><span style="font-size: small;"><br></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#993399" size="4"><span style="font-size: small;">نگفتند که شاید گلی کاشته باشد</span></font></p><p align="center"><a href="http://tatan11.blogfa.com/"><img align="bottom" alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" border="0" hspace="0"></a></p><p align="center"><br></p></div> text/html 2015-11-27T07:08:31+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی 2تا عکس دخترونه http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/99 <p align="center"> <font color="#990000" size="7">2تا عکس دخترونه</font><br><br><img width="625" height="820" style="width: 703px; height: 332px;" src="http://trikky.ru/winxclubextras/files/2010/05/MA-01.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><font size="5">گویین دختر میوسا(Gewn)</font></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://trikky.ru/lubklerx/files/2012/07/guen-season-1.jpg"><img width="150" height="350" class="alignnone size-full wp-image-1333" alt="" src="http://trikky.ru/lubklerx/files/2012/07/guen-season-1.jpg"></a></p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-07-24T17:22:47+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی نوشته http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/98 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: left;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font color="#FF0000" size="7"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">فرهنگ حجاب و عفاف چگونه غرب را احاطه كرد</span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></font></p><div align="center"><font color="#FF0000" size="7"> </font></div><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: left;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font color="#FF0000" size="7"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></font><br><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: left;line-height:normal;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="right"><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"></span><font color="#993399" size="4"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به گزارش جهان به نقل از مشرق، شکوفایی اسلام در غرب نمادهای مختلفی دارد که ازجمله آنها - گسترش حجاب در میان دختران و زنان غیر مسلمانانی که به اسلام روی می‌آورند، آنها به حجاب به عنوان یک عامل مهم در ایجاد امنیت روحی و روانی می‌نگرند، امنیتی که با پدیده برهنگی و بی بند و باری در غرب مورد تهدید قرار گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">از سوی دیگر، جریان رو به جلوی بیداری اسلامی نه تنها در كشورهای اسلامی و عرب منطقه و آفریقا همچون تونس، لیبی، آذربایجان و ... در احیای سنت‌های اسلامی همچون عفاف و حجاب تأثیرات قابل توجهی داشته است، بلكه سبب توجه دیگر كشورها از جمله كشورهای غربی به خصوص نخبگان علمی این كشورها به سمت فرهنگ اسلامی از جمله حجاب و عفاف شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">اگر چه ماجرای روند گسترش حجاب از سال‌ها قبل در غرب اتفاق افتاده است، لكن با توجه به بیداری اسلامی، افزایش پیشرفت كشورهای اسلامی در مسائل مختلف علمی اجتماعی و ...، پیروزی حزب‌الله لبنان در جنگ 33 روزه، افزایش اسلام هراسی، قوانین ضد اسلامی و ... گسترش فرهنگ عفاف حجاب از روند قابل توجهی برخوردار شده است كه در این نوشتار به قسمتی از آن اشاره می‌شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">زن محجبه در غرب</span><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="FA">تاریخچه اجمالی حجاب در غرب</span><br> </b><br> <span dir="RTL" lang="FA">شاید معنای حجاب اینگونه كه در حال حاضر در عرف اطلاق می‌شود، در قرون گذشته تمدن غرب جایی نداشته باشد، لكن پوشاندن بدن و به خصوص موی سر از بدیهیات تاریخی غرب است[1]؛ بسیاری از زنان مسیحی در قرون گذشته، نه تنها در مراسم مذهبی اعم از دعا و یا رفتن به كلیسا بلكه به غیر از آن در طول زندگی معمول خود نیز از نقاب، پوشیه و یا به لفظ امروزی روسری</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (VEIL) <span dir="RTL" lang="FA">برای پوشاندن موی سر خود استفاده می‌كردند.[2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">این روند، اگر چه تا قرن هیجدهم، نوزدهم و بیست میلادی ادامه پیدا كرده است، لكن در طول این دوره دستخوش حوادثی نیز شده است؛ بنبار اسناد تاریخی و تصاویر موجود از شكل لباس زنان غربی در این چند قرن، شكل حجاب چندین بار تغییر كرده است به خصوص بعد از دوره رنسانس</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">حجاب زن مسیحی در قرن 17 میلادی</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">به عنوان مثال، پوشیه یا همان روسری در قرن هجدهم تبدیل به كلاه شده است و میان زنان اختلاف بوجود آمده است كه آیا باید حجاب موی سر فقط در مواقع دعا و ورود به كلیسا باشد، یا فرقی نمی‌كند در چه وضعیتی باشی و باید در همه حال موی سرت پوشیده باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">حجاب زن مسیحی در قرن 19</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">بعد از آن، در اوایل قرن 20، پوشش زنان تبدیل به كلاهی آویزان شده است كه بیشتر در زنان روستایی و زنانی كه در كلیسا خدمت می‌كرده‌اند، دیده شده است؛ در قرن نوزدهم میلادی تا اواسط این قرن، كلاه به عنوان یكی از وسایل تجملی در اروپا مورد استفاده زنان قرار می‌گرفته است لكن زنان اروپایی همواره در اماكن عمومی موی سر خود را با كلاه می‌پوشاندند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">آنچه از نظر جامعه شناسان غربی مورد نظر قرار گرفته است، فراموش شدن دلیل اصلی پوشش زنان در مواقع دعا و غیر از آن است، بنبا ر نظر این افراد، دلایل معنوی پشت سر آن وجود داشته است كه در حال حاضر فراموش شده است[3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>].<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">به هر حال آنچه در دنیای امروز غرب وجود دارد، از آنچه كه در تاریخ گذشته تمدن غرب وجود داشته است، فاصله پیدا كرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">زنان مسیحی محجبه در حال عبادت</span><br> <b><br> <span dir="RTL" lang="FA">افزایش گرایش زنان به اسلام و حجاب در غرب</span></b><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">اگر چه با توجه با تبیلغات منفی و همه جانبه غرب علیه اسلام و فرهنگ اسلامی، بسیاری از مردان و زنان غربی در ذهن خود، تصویر ترسناك و خطرناكی در ذهن خود ایجاد كرده‌اند، لكن در كنار تمام تبیلغات منفی غرب، روند گرایش و تمایل مردان به خصوص زنان غربی به اسلام و علی الخصوص به مسئله حجاب غیر قابل انكار است[4] به شكلی كه بر اساس آمار مختلف، اسلام نسبت به دیگر ادیان در غرب رو به گسترش است و بیش از 150 درصد، افزایش یافته است</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">پروفسور </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>"<span dir="RTL" lang="FA">مادلین زیلفی" استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه مریلند درباره افزایش رروند تمایل قشر تحصیلكرده زنان در دانشگاه‌های آمریكایی می‌گوید: سرعت این روند مرا کنجکاو کرده است، من بارها این موضوع را در دانشکده دیده‌ام که اسلام به دختران هویت بخشیده است، اکنون دختران مسلمان با انگیزه قویتری در دین اسلام تحقیق می‌کنند و نسبت به اعتقاداتشان جدیت بیشتری دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">زیلفی همچنین می‌گوید: حجاب کلمه‌ای است که معنای بسیار دارد، حجاب همیشه در داخل و خارج کشورهای اسلامی نماینده خیلی از چیزها از جمله یک بیانیه سیاسی محکم علیه فساد و بی بند و باری و یک عمل مذهبی عمیق شخصی بوده است؛ این موضوع به اصل اسلام برمی‌گردد؛ قرآن حجاب را در قالب لباس لازم شمرده است</span><br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">گسترش حجاب در دانشگاه‌های غربی</span><br> <b><br> <span dir="RTL" lang="FA">گزارش مختصری از مبارزه غرب برای گسترش حجاب در جامعه</span><br> </b><br> <span dir="RTL" lang="FA">پس از حوادث یازده سپتامبر، صدور و تصویب قوانین ضد اسلامی در غرب و گسترش پدیده اسلام فوبیا وارد فاز جدیدی شده است و به دنبال آن حجاب که از ارکان اساسی ایمان زن مسلمان و سمبل عفاف وی محسوب می‌شود، در بعضی از کشورهای غربی با تهدیدها و مشكلات فراوانی روبرو است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">اولین بار تصویب قانون ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه سر و صدای زیادی ایجاد کرد[7]؛ مسلمانان فرانسه به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا، از سال </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>2004 <span dir="RTL" lang="FA">به موجب تصویب قانونی از داشتن حجاب در مدارس دولتی منع شدند. به موجب این قانون تحت عنوان طرح"ممنوعیت استفاده از نشانه‌های مذهبی در مدرسه‌های فرانسه"، استفاده از حجاب اسلامی در مدارس فرانسه رسماً غیرقانونی شد. پیش از آن نیز اغلب مدارس فرانسه به سختی به دانش آموزان خود اجازه می‌دادند با پوشش اسلامی در کلاس‌های خود حاضر شوند.[8</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">دختر مسلمان فرانسوی</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">در شرایطی که تبعیت مسلمانان فرانسه از این قانون نشانه موجه بودن آن در نظر مسلمانان نیست، بسیاری از دختران مسلمان به واسطه این ممنوعیت برای تحصیل به کشورهای همسایه فرانسه سفر کرده یا در مدارس خصوصی حاضر می‌شوند تا بتوانند حجاب و هویت دینی خود را حفظ کنند.[9</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]<br> <br> <br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">تظاهرات علیه ممنوعیت حجاب در فرانسه</span><br> <br> <b><span dir="RTL" lang="FA">طرح قانون ممنوعیت حجاب در آمریکا</span></b><br> <br> <span dir="RTL" lang="FA">طرح ممنوعیت حجاب که برای اولین بار در اروپا و كشور فرانسه اجرا گردید، به سرعت در سطح جهان مثل آمریکا و حتی در کشورهایی مانند ترکیه که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، رواج یافت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> <span dir="RTL" lang="FA">پیش‌نویس قانون ممنوعیت نمادهای دینی برای معلمان مدارس از جمله داشتن حجاب در ایالت اورگان آمریکا مطرح شده است.[10</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>]</span></font></p><div align="right"><font color="#993399" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#993399" size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">دستگیری مخالفین ممنوعیت حجاب در آمریكا</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">مجازات زندان برای زنان محجبه در بلژیک</span></strong><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">براساس طرح پیشنهادی برخی نمایندگان پارلمان بلژیک، زنان محجبه‌ای که از پوشیه یا نقاب در اماکن عمومی استفاده می‌کنند، مجرم شناخته شده و جریمه نقدی شده یا زندانی می‌شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> "</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">کریستین دوفرانیه " عضو مجلس سنای بلژیک و رئیس فراکسیون جنبش اصلاح از ارائه طرحی قانونی به مجلس خبر داد که طبق آن، استفاده از حجاب پوشیه یا نقاب در این کشور جرم محسوب شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">این نماینده پارلمان بلژیک با اشاره به اینکه پیشنهاد طرح این قانون در چارچوب سلامت عمومی و احترام به ارزش‌های جامعه است، ادعا کرد: باید قانونی وجود داشته باشد که براساس آن هرکس از لباسی که موجب عدم شناخت و تشخیص هویتش در اماکن عمومی شود، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.[11</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>]</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span></font></p><div align="right"><font color="#993399" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#993399" size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><div align="right"><font color="#993399" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#993399" size="4"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">تظاهرات زنان محجبه در بلژیك</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">براساس این قانون قرار است جریمه کسانی که پوشیه استفاده می کنند از 15 تا 25 یورو یا یک تا هفت روز زندان باشد.[12</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>]<br> <br> <br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ممنوعیت حجاب در سوئیس، چهارمین كشور اروپایی در فرایند مقابله با حجاب</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در كنار كشورهایی همچوم فرانسه، بلژیك و هلند در راستای ممنوعیت حجاب، کشور سوئیس نیز قرار می‌گیرد كه عنوان چهارمین کشور اروپایی ممنوعیت نقاب و حجاب را به تصویب رساند. پارلمان سوئیس با 101 رای موافق در برابر 77 رای مخالف، نسبت به نداشتن تقاب در اماکن عمومی سوئیس رای داد که این امر باعث آزرده خاطر شدن مسلمانان شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">این اقدام در زمانی اتخاذ شد که "اسکار فریسینگر" از قانونگذاران حزب راست گرای مردم در سوئیس ممنوعیت نقاب را به پارلمان ارائه داد و مدعی شد: در زمانی که عدم امنیت در خیابانهای ما رشد می کند مردم بیشتری چهره خود را پشت روبنده یا برقع پنهان می کنند باید جلوی نقاب را بگیریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> </span><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">اسلام هراسی و مقابله با حجاب، وسیله غرب برای زنده نگه داشتن لیبرال دموكراسی</span></strong><span dir="LTR"><br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">یکی از علل برخورد غرب با مسلمانان و ایجاد محدودیت برای آنها در این جوامع، تبلیغ خطر مسلمانان و بزرگنمایی آن است؛ بر کسی پوشیده نیست که پس از حوادث خود ساخته یازده سپتامبر و متهم نمودن مسلمانان، محدودیت حقوق اقلیت‌های اسلامی در کشورهای غربی رو به فزونی گذاشت. بخشی از منشأ اسلام هراسی به این دلیل است که وقتی مارکسیسم فرو می‌پاشد غرب باید برای حفظ یکپارچگی خود دشمن فرضی ترسیم کند، این نظریه هانتینگتون که برتری آمریکا در بحران و چالش معنا پیدا می‌کند، به منزله دکترین استمرار قدرت ایالات متحده آمریکا تلقی می‌شود. بنابر این باید پس از خلا رقیب شرقی آن جایگزینی معرفی شود که در این راستا پس از فروپاشی کمونیسم، اسلام را به عنوان دشمن فرضی جایگزین نمودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">آنچه زمینه کشته شدن "مروه الشربینی " را در دادگاه درسدن آلمان به وجود آورد، نژادپرستی است که سراسر اروپا و آمریکا را فرا گرفته و در حقیقت علت اصلی اسلام ستیزی در غرب به شمار می‌رود</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">شهید مروه الشربینی</span><span dir="LTR"><br> <br> </span><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">گوشه‌ای از سخنان بازیگر و مدل آمریكایی مسلمان شده</span></strong><span dir="LTR"><br> <br> "</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">سارا بوکر" هنر پیشه، مدل و مانکن تازه مسلمان آمریکایی در گفتگویی خود را و علت مسلمان شدنش را اینگونه بیان می‌کند: من یك دختر آمریكایی هستم كه در مركز این كشور به دینا آمده‌ام و در آنجا زندگی كرده‌ام، من نیز به مانند تمام دختران دیگر، بزرگ شده و رشد كرده‌ام و به مانند آنها، علاقه بسیاری به مادیات و زرق و برق زندگی در شهرهای گران داشتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در نهایت من به فلوریدا و از آنجا به ساحل جنوبی میامی نقل مکان کردم. یک منطقه پرشور برای آنهائی که در جستجوی "زندگی پر زرق و برق" هستند. طبیعتا، من آنچه که یک دختر معمولی غربی انجام می‌دهد را انجام می‌دادم؛ براساس ارزیابی ارزش خودم بر مبنای میزان جلب توجه دیگران من به ظاهر و جذابیت و گیرائی خودم توجه داشتم. من مرتبا ورزش می کردم و یک مربی شخصی شدم. یک خانه شیک لب دریا خریدم و توانستم یک سبک زندگی "با کلاس" برای خود فراهم کنم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">سالها گذشت تا متوجه شوم که هر چه بیشتر در "جذابیت زنانگی‌ام" پیشرفت می‌کنم درجه رضایت شخصی و خوشبختی‌ام افت می‌کند؛ من برده مد بودم، من گروگان ظاهرم بودم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">سارا بوكر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>:<br> <br> </span><strong><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA">من برده مد بودم، من گروگان ظاهرم بودم</span></strong><span dir="LTR"><br> <br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">به علت افزایش مستمر فاصله میان رضایت شخصی من و سبک زندگی‌ام، من در فرار از الکل و مهمانی‌ها (پارتی ها) به مراقبه (مدیتیشن) و مذاهب غیرمتعارف پناه می‌بردم. اما یک فاصله کوچک به یک دره تبدیل گشت. و در نهایت متوجه شدم که تمامی آنها فقط یک مسکن هستند و نه یک درمان موثر.[13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>]</span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">یک روز من با قرآن، کتابی که در غرب بطور منفی کلیشه‌ای معرفی شده است برخورد کردم. در ابتدا سبک و نحوه برخورد قرآن مرا تحت تاثیر قرار داد، و سپس نگاه آن به هستی، زندگی، آفرینش و ارتباط میان خالق و مخلوق مرا به شگفتی آورد. من قرآن را خطابه‌ای مملو از بصیرت و بینش برای قلب و روح، بدون نیاز به هیچ مترجم (مفسر) و کشیشی یافتم</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.<br> <br> </span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">من یک ردای زیبای بلند و یک پوشش سر که شبیه لباس عرفی زنان مسلمان است خریداری کردم و در خیابان‌ها و محله‌هائی که روزهای پیشین با شلوار کوتاه، بیکینی، و یا با لباس کار "شیک" سبک غربی در آنها راه میرفتم، ظاهرشدم. اگر چه مردم، چهره‌ها، و مغازه‌ها همه همان‌ها بودند، اما یک چیز به طرز چشمگیر و استثنائی متفاوت بود، من همان نبودم و نه آرامشی که من برای اولین بار در زن بودن تجربه کردم</span></font></p><div align="right"><font color="#993399" size="4"> </font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="right"><font color="#993399" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></font><font color="#993399" size="4"><span dir="LTR"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">به شما زنانی که مفاهیم زشت کلیشه‌ای علیه حجاب فروتنانه اسلامی را می‌پذیرید، می‌گویم که: شما نمی‌دانید که چه چیزی را دارید از دست می‌دهید</span><span dir="LTR"></span></font><span dir="LTR"><font color="#993399" size="4"><span dir="LTR"></span></font>.</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2013-07-21T18:12:40+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی تعدادی از زنان زیبای خارجی تازه مسلمان شده http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/92 <div align="center" id="posttitle"> <img src="http://s1.picofile.com/file/7350667204/heartspinkflash_1.gif" border="0"><b><font color="#ff0000" size="5">تعدادی از زنان خارجی تازه مسلمان شده</font></b> </div> <div id="postbody"> <p><font size="3"><img align="bottom" style="width: 43px; height: 31px;" alt="" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2280/2280915y4fb9oqeiq.gif" border="0" hspace="0"><font color="#ff0000" size="5">ماشا الیلیـکینا</font></font></p><img align="bottom" alt="" src="http://axgig.com/images/20768053231986223861.jpg" border="0" hspace="0"><font color="#993399"> </font><p><font color="#993399" size="3">زیبایی ماشا برای همه آشکار است...استیل دخترانه و بور او همه نگاه هارا جذب می کند!</font></p><font color="#993399" size="3"> </font><p><font color="#993399" size="3">این دختر روسی می گوید از جلوه های کاذب که همان بی حجابی و آرایش است بدش می آید و الان <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">خوشبخت است...</font><font color="#993399" size="3">می گوید:حتی&nbsp; لحظه ای به ذهنم خطور هم نمی‌کرد که روزی به حج بروم و از بهترین و <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">گواراترین آب، یعنی آب زمزم بنوشم.</font><font color="#993399" size="3">یک روز مطلع شدم که یکی از نزدیکترین دوستانم بر اثر یک حادثه در <br></font></p><p><font color="#993399" size="3"> شهری دیگر به حالت کما رفته است. من نمی‌دانستم که چطور</font><font color="#993399" size="3">می‌توانم به او کمک کنم. آن روز برای اولین <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">بار نماز خواندم و دست به دعا برداشتم و از خدای بزرگ کمک خواستم.</font></p><p><font color="#993399" size="3">روز بعد همان دوستم با من تماس گرفت و گفت: «در آن حالات بیهوشی من تو را می‌دیدم و تو خیلی زیاد به <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">من کمک کردی!»، من </font><font color="#993399" size="3">در آن لحظه بسیار گریستم؛ زیرا برای اولین بار در زندگی‌ام بود که چیزی از خدا <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">می‌خواستم. </font><font color="#993399" size="3">من پنج زبان اروپایی بلد هستم و در حال حاضر در مدرسه و دانشگاه تدریس می‌کنم.</font></p><p><font color="#993399" size="3"> </font></p><font color="#993399" size="3"></font><font color="#993399" size="3"> ضمناً برخی از نت‌های مجاز شرعی را نیز </font><font color="#993399" size="3">می‌نویسم.</font><font color="#993399" size="3"></font><p><font color="#993399" size="3">این خواننده تازه مسلمان شده گفت: من خودم دوست ندارم به عکس‌های قبل از مسلمانی ام نگاه کنم.</font></p><p><font color="#993399" size="3"> انسان می‌تواند توبه کند و تولد دیگری داشته باشدامامیگوید از اینکه عکس های بی حجابش&nbsp;در همه جا <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">است ناراحت نیست... دوست دارد مردم ببینندکه در هر سطحی باشند باز هم می توانند به اسلام روی</font></p><p><font color="#993399" size="3"> آورند و با حجاب شوند.آن جلوه‌ها، پس از مسلمان شدن، برایم بی‌ارزش و منفور هستند.</font></p><p><font color="#993399" size="3">(اضافه کنم ماشا قبل از اسلام آوردن <br></font></p><p><font color="#993399" size="3">تمامی عکس هایش مثل </font><font color="#993399" size="3">همه ی خواننده ها مبتذل بوده)</font></p><p><font size="4"></font></p> <p><font size="2"><font color="#993300">امضا:ماشاالیلیکینا...</font><strong><font color="#ff6600">باحجاب شدم تا به خدا برسم!</font></strong></font></p><font size="2"><p align="center"><strong></strong>&nbsp;</p> <p><strong><font size="3"><img width="35" height="29" align="bottom" alt="" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2280/2280915y4fb9oqeiq.gif" border="0" hspace="0"><font color="#ff0000">آلیسا حسینووا</font></font></strong></p> <p align="center"><strong><img alt="" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/38322043435388553970.jpg" border="0"></strong></p> <p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">مدت‏هاست که زنان با پوشش اسلامی (روسری) در جای‏جای شهر "قازان" ـ پایتخت جمهوری تاتارستان (از جمهوری‌های خودمختار <br></font></span></font></p><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کشور روسیه) ـ دیده می‏شوند. آنها را در مغازه‏ها، دانشگاه‏ها، مترو و در تمام خیابان‏های شهر می‏توان دید.</font></span></font></p><font color="#6633ff"> </font><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">او در سال 2004 آلبومی تولید نمود که در رده بهترین ‏های موسیقی روسیه جای گرفت. وی تنها در روسیه شهرت پیدا نکرد، او را به <br></font></span></span></p><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> فستیوالهای موسیقی مهم خارجی دعوت می‏ نمودند.</font></span></span></p><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">موفقیت‏های بسیاری در انتظار این ستاره روس بود، اما او ناگهان از همه آنها دست کشیده و صحنه نمایش را به کلی ترک گفت.</font></span></span></p><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">همه اعضای خانواده آلیسا به دین اسلام مشرف شده‏ اند: شوهر او «احمد»، برادر کوچک‏تر او «بولات»و مادرش که در مدرسه <font color="#6633ff">عالی <br></font></font></span></span></p><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#6633ff">قازان به نام "محمدیه" درس می‏خواند.&nbsp;</font></font></span></span></p><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">او می‏گوید: «متولد شدن دخترم در جهان‏ بینی من تأثیر بسزایی گذاشت. در گذشته، من می‏خواستم هر دو نقش مادری و خوانندگی <br></font></span></span></font></p><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#6633ff">را با هم ایفا کنم؛ اما پس از چندی متوجه شدم که چنین کاری بدلیل گرفتاری‏های زیاد کار خوانندگی امکان ‏پذیر نیست. </font><br></font></span></span></p><p align="right"><font color="#993399"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#6633ff">پرستار گرفتن برای کودک هم اصلا در خصوصیات یک تاتار نیست. حتی در زبان تاتاری نیز لغتی بنام "پرستار" دیده نمی‏شود. چون </font><br></font></span></span></font></p><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ملت تاتار به هیچ‏کس اعتماد ندارد تا فرزند خود را به او بسپارد. </font></span></span></font></p><font color="#6633ff"> </font><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">هم‏ اکنون وقت خود را صرف دخترم «مریم» می‏نمایم و به او یاد می‏دهم که آفریدگار خود را فراموش نکند.</font></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><br><br></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">آنچه برای من اهمیت دارد این است که هم‏اینک عضو یک خانواده با ارزش و پولادین هستم و در سایه شوهرم احساس آرامش و <br></font></span></span></font></p><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> رضایت می‏کنم و همانند یک زن حقیقی تاتار، به فرزند خود رسیدگی می‏کنم.</font></span></span></font></p><font color="#6633ff"> </font><p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font size="4"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span></font><font color="#993399" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#6633ff">&nbsp;می گوید:«می‏دانی! من دیگر نمی‏خواهم در مقابل جمعیت قرار بگیرم. من از موسیقی مأیوس</font> <font color="#6633ff">شده ‏ام و دیگر نمی‏خواهم برای جلب <br></font></font></font></span></p><p align="right"><font color="#6633ff"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font size="4"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">رضایت افراد معتاد به موسیقی، آواز بخوانم. و همچنین نمی‏خواهم سعی کنم که آنها خوششان بیاید.</font></font></span></font></p> <p align="right"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"></span><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#993300" size="2">امضا:الیسا...</font><font color="#6633ff"><strong><font size="2">با حجاب شدم تا مادر خوبی باشم</font></strong></font></font></font></span></p> <p align="center"><span style="font-family: Microsoft Sans Serif;"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"></font></font></font></span></p><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"> <p align="right"><strong><font color="#000000" size="3"><img width="35" height="26" align="bottom" alt="" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2280/2280915y4fb9oqeiq.gif" border="0" hspace="0"><font color="#ff0000">امیلی فرانسوا</font></font></strong></p> <p align="right"><img align="bottom" alt="امیلی فرانسوا" src="http://www.bartarinha.ir/files/fa/news/1390/4/19/16610_735.jpg" border="0" hspace="0"></p> <font color="#009900"> </font></font></font></font></font><font color="#993399" size="2"><strong>برنده ی اسکار 1995 هنگامی که او 12 ساله بود</strong></font><font size="2"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"><font color="#993399"> </font><p align="right"><font size="2"><strong>8سال بعد....امیلی مسلمان و با حجاب شد</strong> </font></p><font color="#993399"> </font><p><font size="2">آشناشدن او با مسائل اسلامی و گفتگو کردن با دوستان مسلمان، باعث شد که نگرشی مثبت نسبت به اسلام پیدا کند. تمام <br></font></p><p><font size="2">سوالات فلسفی او راجع به معاد، زندگی، اینکه برای چه به این دنیا آمده‌ایم، سرنوشت انسانها چه خواهد بود و اینکه هر کس <br></font></p><p><font size="2">سرنوشت خودش را با اعمال خودش می‌سازد و…. همه و همه را با خواندن قرآن دریافت. او در این زمینه می‌گوید: ” شروع مطالعه <br></font></p><p><font size="2">قرآن و مخاطب‌قرار دادن تمام بشریت از لحاظ روانی من را سر جایم میخکوب کرد.</font></p><font color="#993399"> </font><p><font size="2">محتوای قرآن حکایت از کتابهای مقدس پیشین می‌کرد، به گونه‌ای که من هم آن را متوجه می‌شدم و هم بسیاری از شک و <br></font></p><p><font size="2">تردیدهایم را نسبت به مسیحیت از بین می‌برد. قرآن، من را به بلوغی رساند که متوجه شدم سرنوشت من در گروی اعمالیست که <br></font></p><p><font size="2">مسئولیش به عهده‌ی خود من است. در دنیایی که نسبی‌گرایی بر آن حاکم است، مطالعه قرآن که اهداف معنوی و بنیادهای اخلاقی</font></p><p><font size="2"> را مطرح می‌کند برایم بسیار جذاب بود. به عنوان شخصی که به فلسفه علاقمند بوده است، قرآن حد اعلای تمام تفکرات فلسفی <br></font></p><p><font size="2">است. به نحوی سازمان‌دهی شده است که به تمام سوالات عمیق فلسفی که در طول قرن‌ها در مورد وجود انسان مطرح شده <br></font></p><p><font size="2">است، و به اساسی‌ترین آنها که “چرا ما اینجا هستیم؟” پاسخ می‌دهد.”</font></p><font color="#993399"> </font><p><font size="2">اینها باعث شد که امیلی، دیگر دست از خواندن و تفکر درباره قرآن برندارد. و بالاخره امیلی مسلمان شد و نام «مریم» را برای خود <br></font></p><p><font size="2">انتخاب کرد</font><font size="2"> مریم فرانسوا در حال حاضر جوانی ۲۸ ساله است و در حال کامل‌کردن دکترای خود در دانشگاه آکسفورد در زمینه مطالعات</font></p><p><font size="2"> مربوط به مشرق زمین است. او مدرک کارشناسی‌اش را با درجه ممتاز در زمینه سیاست‌های خاورمیانه از دانشگاه جورج توان و <br></font></p><p><font size="2">مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و اجتماعی‌اش را از دانشگاه کمبریج دریافت کرده است.</font> </p></font></font></font></font><font size="2"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"><p><font color="#000000"><font size="2"><font color="#993300">امضا:امیلی</font><strong><font color="#993300">...</font><font color="#009900">با حجاب شدم چون مسلمان شدم!</font></strong></font></font></p> <p align="center"><font size="2"></font>&nbsp;</p> <p align="right"><strong><font color="#000000" size="3"><img width="37" height="29" align="bottom" alt="" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2280/2280915y4fb9oqeiq.gif" border="0" hspace="0"><font color="#ff0000">سـارا بـوکر</font></font></strong></p> <p align="right"><img title="" style="border: currentColor; width: 433px; height: 289px;" alt="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/3/20/172585_686.jpg"></p> <p align="right"><font color="#663366" size="2">تازه مسلمان ترین در افراد مشهور جهان است...</font></p><font color="#663366"> </font><p align="right"><font size="2">دختری که یکی از مدل های بسیار معروف امریکا است...</font></p><font color="#663366"> </font><p align="right"><font size="2">مقاله های او بسیار با بازتاب&nbsp; هایی در تمام سایت ها بوده است</font></p><font color="#663366"> </font><p align="right"><font size="2">من یک زن امریکائی هستم که در مرکز امریکا بدنیا آمده ام. من مانند هر دختر دیگری بزرگ شدم. با علاقه و تعلق خاطر شدید به زرق و برق زندگی در “گران شهرها”. در نهایت من به فلوریدا و از آنجا به ساحل جنوبی میامی نقل مکان کردم. یک منطقه پرشور برای آنهائی که در جستجوی “زندگی پر زرق و برق” هستند. طبیعتا، من آنچه که یک دختر معمولی غربی انجام می دهد را انجام می دادم.<br>براساس ارزیابی ارزش خودم بر مبنای میزان جلب توجه دیگران من به ظاهر و جذابیت و گیرائی خودم توجه داشتم. من مرتبا ورزش می کردم و یک مربی شخصی شدم. یک خانه شیک لب دریا خریدم و توانستم یک سبک زندگی “با کلاس” برای خود فراهم کنم.<br>سالها گذشت تا متوجه شوم که هر چه بیشتر در “جذابیت زنانگی ام” پیشرفت می کنم درجه رضایت شخصی و خوشبختی ام افت می کند. <strong>من برده مد بودم. من گروگان ظاهرم بودم</strong>.</font></p><p align="right"><font size="2"><br>به علت افزایش مستمر فاصله میان رضایت شخصی من و سبک زندگی ام، من در فرار از الکـل و مهمانی ها (پارتـی ها) به مراقبه <br></font></p><p align="right"><font size="2">(مدیتیشن) و مذاهب غیرمتعارف پناه می بردم. و در نهایت متوجه شدم که تمامی آنها فقط یک مسکن هستند و نه یک درمان موثر.</font></p><p align="right"><font size="2">یازده سپتامبر ۲۰۰۱، زمانی که من شاهد رگبار پی در پی </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2">، ارزشها و فرهنگ </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2">ی، و اعلام شرم آور “</font><a href="http://www.jc313.ir/" target="_blank"><font size="2">جنگ</font></a><font size="2"> صلیبی جدید” <br></font></p><p align="right"><font size="2">بودم، توجه ام به چیزی بنام </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2"> آغاز شد. تا آن زمان، تمام چیزهائی که برای من با </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2"> تداعی می گردید عبارت بودند از: زنان</font></p><p align="right"><font size="2"> پوشیده در “چادر”، کتک زنندگان زنان (همسران)، حرام ها، و یک دنیا ترور و وحشت.</font></p><p align="right"><font size="2">یک روز من با </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">قرآن</font></a><font size="2">، </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">کتاب</font></a><font size="2">ی که در غرب بطور منفی کلیشه ای معرفی شده است برخورد کردم. در ابتدا سبک و نحوه برخورد </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">قرآن</font></a><font size="2"> مرا <br></font></p><p align="right"><font size="2">تحت تاثیر قرار داد، و سپس نگاه آن به هستی، زندگی، آفرینش، و ارتباط میان خالق و مخلوق مرا به شگفتی آورد. من </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">قرآن</font></a><font size="2"> را خطابه <br></font></p><p align="right"><font size="2">ای مملو از بصیرت و بینش برای قلب و روح، بدون نیاز به هیچ مترجم (مفسر) و کشیشی یافتم.</font></p><p align="right"><font size="2">سرانجام من حقیقت را دریافتم: فعالیت ارضاء کننده جدید من چیزی جز قبول مذهبی بنام </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2">، که می تواند سرچشمه آرامش <br></font></p><p align="right"><font size="2">برای من بعنوان یک </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">مسلمان</font></a><font size="2"> “فعال” باشد، نبود.</font></p><p align="right"><font size="2">من یک&nbsp;چادر زیبای بلند و یک پوشش سر که شبیه لباس عرفی زنان </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">مسلمان</font></a><font size="2"> است خریداری کردم و در خیابان ها و محله هائی که <br></font></p><p align="right"><font size="2">روزهای پیشین با شلوار کوتاه، بیکینی، و یا با لباس کار “شیک” سبک غربی در آنها راه میرفتم، ظاهرشدم. اگر چه مردم، چهره ها، <br></font></p><p align="right"><font size="2">و مغازه ها همه همان ها بودند، اما یک چیز بطرزی چشمگیر و استثنائی متفاوت بود، </font><font size="2"><strong>من همان نبودم و نه آرامشی که من <br></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>برای اولین بار در زن بودن تجربه کردم.</strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong><br>من احساس کردم که همه زنجیرها پاره شده اند و من بالاخره آزاد شده ام</strong>. من از چهره های حیرت زده جدید مردم، در <br></font></p><p align="right"><font size="2">مکانی که زمانی چهره های که پر از نگاه های شکارچی برشکار بود را تجربه کرده بودم، لذت می بردم. ناگهان یک بار از دوش من <br></font></p><p align="right"><font size="2">برداشته شد. <strong>من دیگر تمامی وقت ام را صرف خرید، آرایش، درست کردن موهایم، و تمرین بدنی برای خوش اندام شدن <br></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>نمی کردم</strong>. سرانجام، من آزاد شدم.</font></p><p align="right"><font size="2">&nbsp;من نظر همسر </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">مسلمان</font></a><font size="2">م را، که پس از </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2"> آوردن با او ازدواج کردم، درباره گذاشتن نقاب و یا بسنده کردن به </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">حجاب</font></a><font size="2"> را جویا شدم.</font></p><p align="right"><font size="2"> به نظر او </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">حجاب</font></a><font size="2"> در </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">اسلام</font></a><font size="2"> امری واجب است، در حالی که نقاب نیست. در آن زمان، </font><a href="http://www.jc313.ir/"><font size="2">حجاب</font></a><font size="2"> من شامل پوشش سری که تمامی سر <br></font></p><p align="right"><font size="2">مرا بجز صورتم رامی پوشاند، و یک ردای سیاه بلند گشاد بنام “عبا” که تمامی بدن مرا از گردن تا نوک پا را می پوشاند، بود.</font></p><p align="right"><font size="2">هیچ چیز مرا از تعویض بیکینی ام در ساحل جنوبی و زندگی پر زرق و برق سبک غربی ام با زندگی کردن در آرامش با خالقم و لذت <br></font></p><p align="right"><font size="2">بردن از زندگی در میان همنوعانم بعنوان یک شخص با ارزش، خوشحال نمی کند. بدین دلیل است که <strong>من استفاده از نقاب را <br></strong></font></p><p align="right"><font size="2"><strong>انتخاب کرده ام،</strong> و تا پای مرگ از حق لاینفک ام برای پوشیدن اش دفاع خواهم نمود.</font></p><p align="right"><font face="impact" size="3"><strong>به شما زنانی که مفاهیم زشت کلیشه ای علیه </strong></font><a href="http://www.jc313.ir/"><font face="impact" size="3"><strong>حجاب</strong></font></a><font face="impact" size="3"><strong> فروتنانه </strong></font><a href="http://www.jc313.ir/"><font face="impact" size="3"><strong>اسلام</strong></font></a><font face="impact" size="3"><strong>ی را می پذیرید، می گویم که: شما نمی دانید که چه چیزی را دارید از</strong></font></p><p align="right"><font face="impact" size="3"><strong> دست می دهید. </strong></font></p> <p align="right"><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#993300">امضا:سارا....</font><strong><font color="#cc0000">با حجاب شدم چون برده ی مد بودم!</font></strong></font></p> <p align="center"><font size="2"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"><strong></strong></font></font></font></font></p><font size="2"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" size="2"></font></strong>&nbsp;</p></font></font></font></font><span style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-weight: bold;"></span></span></font></span></font></font></font></font><font size="3"><img align="bottom" style="width: 43px; height: 31px;" alt="" src="http://i5.glitter-graphics.org/pub/2280/2280915y4fb9oqeiq.gif" border="0" hspace="0"></font><font size="2"><font size="4"><font face="Tahoma"><font color="#6633ff"><font color="#ff0000"><span style="font-weight: bold;"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">سوزآن کآرلآند</span></font></span></font> <p align="right"><img align="bottom" style="width: 396px; height: 244px;" alt="" src="http://muslimvillage.com/wp-content/uploads/2011/06/susan1.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">سوزآن کآرلآند، در منطقه فیرمـونت اُسترالیا متولد شد، در سن 7 سالگی پدر و مادرش ازهم جدا شدند و او مجبور شد با <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">مادرش که مسیحی ای مُتعصب بود زندگی کند. .در 12 سالگی به سوی موسیقی کشیده شد و این دروس مذهبی را کنار <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">گذاشت ولی در 14 سالگی دوباره به کلیسا پیوست، کلیسایی که به گفته خود او افرادش ادعا می کردند که شبها خدا با <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">آنها صحبت می کند او دیگر نمی توانست این چیزها را تحمل کند و برخلاف سابق هماننددیگر نوجوانان همسن وسال خود به</font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300"> جشنهای شبانه و مسافرتهای طولانی نمی رفت. در سن 17 سالگی تصمیم گرفت که در مورد ادیان تحقیق کند که صد البته</font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300"> اسلام شامل این لیست نبود. به گفته او دین اسلام طوری برایش ترسیم شده بود که نشان می داد دینی خشونت طلب <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300"> است.!!!!!!!!!!!!!!</font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">اندکی در مورد مسلمان شدن او:</font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">او دراین باره می گوید:" دین اسلام توجه مرا به خودجلب کردکه درتلویزیون برنامه های مستندی را در مورد دین اسلام می <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">دیدم ویا مقالاتی را راجع به دین اسلام در روزنامه ها ومجلات میخواندم؛ تصمیم گرفتم در این مورد نیز به تحقیق بپردازم <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">.اسلام ما را به رحمت ومودت بین همدیگر دعوت می کرد واز همه مهمتر مسئله ای که مرا به خود جذب کرد مسئله عقل <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">وجسدوروح است که در مسیحیت هرکدام به مانند یکی از ارکان است اما در اسلام این سه عامل از هم جدانیست.یادم می <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">آید هنگامی که می خواستم مسلمان شوم تمام دوستان وخانواده ام را از این اتفاق با خبر ساختم علی الخصوص مادرم که بر <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">حسب اتفاق شبی که من مسلمان شدم <span style="font-weight: bold;">مادرم گوشت خوک سرخ کرده بود</span> تا برای شام مصرف کنیم اما وقتی مادرم <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">متوجه شدکه من دیگر مسلمان هستم ونمی توانم دستپخت او را بخورم به گریه افتاد ومرادرآغوش کشید.بعد از چند روز من <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">محجبه شدم." <br></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300">"به نظرمن در مورد مسأله حجاب کمی بزرگنمایی شده است؛ <span style="font-weight: bold;">حجاب برای من مانند این است که به خدانزدیک شده <br></span></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300"><span style="font-weight: bold;">ام </span>و<span style="font-weight: bold;">سمبلی برای زن مسلمان به شمارمی رود</span>، و<span style="font-weight: bold;">یک زن به این طریق اعلام می کند که او نماینده دینش است</span>."</font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#993300"></font><font color="#009900"><font color="#993300">"متأسفانه بعد از اینکه حجاب را گذاشتم در خیابانها با تنگ نظری مواجه شدم وبعضی از دوستانم با من قطع رابطه کردند اما <br></font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">اینک که بعد از پنج سال از اسلام من گذشته است ومن به سن بیست وچهارسالگی رسیدم دوستان زیادی اَعم از مسلمان <br></font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">وغیرمسلمان دارم.<span style="font-weight: bold;">شوهرم نیز مسلمان است که در استرالیا به دنیا آمده است</span>." (عکس همسرش هم در بالا زدم)</font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">"من اکنون عضو فعالی در جامعه هستم که به اسم اسلام در کلیساها ومدارس غیراسلامی به سخنرانی می پردازم کما <br></font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">اینکه به کمک پناهندگان نیز می پردازم.من به عنوان مسلمان نمونه سال در استرالیا انتخاب شدم ،جائزه ام را که بالغ <br></font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">بر2000دلار بود را به این شرط تحویل گرفتم که بتوانم آن را دراسترالیا برسازمانهای اسلامی وغیر اسلامی بشر دوستانه توزیع</font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300"> کنم."</font></font></span></p><p align="right"><span style="font-size: 14px;"><font color="#009900"><font color="#993300">"<span style="font-weight: bold;"> اما من هیچگاه تسلیم نشده ام وهرگز نیز از اینکه مسلمان شده ام پشیمان نیستم." </span></font><br></font></span></p><font color="#009900"> </font><p align="right"><font size="2" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#993300">امضا:سوزآن...</font><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">با حجاب شدم چون حجاب سنبل دین اسلام است</span></font><br><font color="#000000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong></strong></font></p><span style="font-weight: bold;"></span> <p align="center"><strong><font color="#cc0000" size="2"></font></strong>&nbsp;</p> <p align="right"><font color="#ff0000">بخش افتخارات اسلامی</font></p><font color="#ff0000"> </font><p align="right"><font color="#000000"><font color="#ff0000">بشار و رویا هاولی</font></font></p> <p align="center"><img align="bottom" style="width: 636px; height: 358px;" alt="" src="http://islam.ru/sites/default/files/img/obshestvo/2013/01/bashar_i_robi.jpg" border="0" hspace="0"></p> <p align="center"><font color="#660000" size="3">آقای بشار یک مسلمان استرالیایی است..24ساله است و از فوتبالیست های این کشور است..با کمک</font></p><p align="center"><font color="#660000" size="3"> ایشون در استادیوم استرالیا برای اولین بار نماز خانه تاسیس شد&nbsp;او با وجود جوانی، به نام اولین بازیکن <br></font></p><p align="center"><font color="#660000" size="3"> مسلمان استرالیا لیگ فوتبال استرالیاست و در سه بار متوالی جایزه های بالای ورزش را بدست آورده</font></p><p align="center"><font color="#660000" size="3"> است.او همچنین یک&nbsp;سفیر بین المللی تبدیل شد و این جایزه را در حوزه فرهنگ برای ایجاد روابط خوب در <br></font></p><p align="center"><font color="#660000" size="3">جامعه بین الادیانی در استرالیا دریافت کرد اونی هم که بقلشه همسرش هاولیه..</font></p><font color="#009900"> </font><p align="center"><font size="3">چه قدرم به هم میان.</font></p></font></font></font></font></div> text/html 2013-07-17T12:56:51+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی داستان گل و بلبل+داستان مرغ عشق+داستان برگ و باد http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/83 <h2 class="hl" align="center"><font color="#FF0000" size="7">گل و بلبل<br></font></h2> <font color="#993399">&nbsp;دانشجوی جوان فریاد زد : ” او گفت اگر برایش گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> ببرم&nbsp; با من میرقصد اما در سراسر باغ ام گل سرخی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> نیست “.<br><br><br>بلبل از آشیانه اش در درخت شاه بلوط صدای او را شنید و از لابلای برگ ها فرو نگریست و در شگفت شد.<br><br><br>دانشجو فریاد زد : ” در سرتا سر باغ من گل سرخی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> نیست ! دریغ که خوشبختی به چه چیزهای کوچکی بسته است ! آنچه خردمندان نوشته اند مو به مو <br><br><br>خوانده ام و بر تمام رمزهای حکمت دست یافته ام – و با این همه تنها نیاز به یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> زندگیم را به شوربختی میبرد .” و چشمان زیبایش پر از اشک شد <br><br><br>دانشجوی جوان زیر لب زمزمه کرد : ” فردا شب شاهزاده مجلس رقصی دارد و یار من در میان آن جمع است. اگر برایش گل سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">ببرم&nbsp; تا سپیده دم با من <br><br><br>میرقصداگر برایش گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> ببرم او را در آغوش خواهم گرفت و دستش در دستانم گره خواهد خورد .اما دریغ که در باغ من گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> به هم نمیرسد !<br><br></font><p><font color="#993399">پس ناگزیر تنها خواهم نشست و او از کنارم خواهد گذشت به من اعتنا نخواهد کرد و قلبم خواهد شکست.</font></p><p><font color="#993399"><br>بلبل گفت : “به راستی عاشقی پاکباز است . او گرفتار همان دردی است که من به نغمه میخوانم&nbsp; آنچه مایه شادمان من است&nbsp; رنجورش میدارد ! راستی که&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">عشق چه شگفت انگیز است .مارمولک سبز کوچکی که با دم علم کرده از کنارش میگذشت پرسید : “چرا گریه میکند ؟”</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">پروانه ای که سراسیمه در پی پرتو از آفتاب پر میزد گفت :”به راستی – چرا ؟”</font></p><p><font color="#993399"><br>گل مرواریدی با صدای نرم و نازک در گوش همسایه اش نجوا کرد: “به راستی – چرا ؟”</font></p><p><font color="#993399"><br>بلبل گفت:” به خاطر یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> میگرید “.</font></p><p><font color="#993399"><br>آنها فریاد زدند : “برای یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> ؟ آه چه مسخره است ! ” و مارمولک که از شمار عیبجویان بود – غش غش خندید .</font></p><p><font color="#993399"><br>اما بلبل راز پنهان غم دانشجو را دریافت و خاموش بر درخت شاه بلوط نشست و به رمز و راز عشق اندیشید. ناگاه بالهای قهوه ای رنگش را برای پرواز گشود و <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">در دل آسمان اوج گرفت . چون سایه از میان بیشه گذشت و سایه وار پهنای باغ را پیمود.در میان چمنزار درخت گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> زیبائی ایستاده بود و بلبل همین که&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">آن را دید – راست به سویش پر کشید و فریاد زد : “یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> به من بده من نیز برایت آواز میخوانم .” اما درخت گل سرش را بالا برد و پاسخ داد : ” گل</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> های من سفید است&nbsp; سفید تر از برف کوهسار اما پیش برادرم برو که در پای ساعت قدیمی روئیده است و شاید آنچه را که میخواهی به تو بدهد .”</font></p><p><font color="#993399"><br>از این رو بلبل به سوی درخت گلی که در پای ساعت آفتابی قدیمی روئیده بود&nbsp; پر کشید . فریاد زد :یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> به من بده و من شیرین ترین آوازم را برایت&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">میخوانم . اما درخت گل سرش را بالا برد و پاسخ داد : گل های من زرد است&nbsp; به زردی گیسوان پری دریائی که بر تخت عنبرین مینشیند . اما پیش برادرم برو که</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> زیر پنجره دانشجو روئیده است&nbsp; او شاید آنچه را که میخواهی به تو بدهد .از این رو بلبل به سوی درخت گلی که زیر پنجره دانشجو روئیده بود – پر کشید . فریاد زد</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> ” گل سرخی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> به من بده و من شیرین ترین آوازم را برای تو میخوانم ” .&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">&nbsp;درخت گل سرش را بالا برد و پاسخ داد ” گل های من سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">است&nbsp; به سرخی پای کبوتران و سرخ تر از خوشه های بزرگ مرجان که در غارهای دریای پیوسته <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">در پیچ و تاب است . اما زمستان رگهایم را از سرما فسرده یخبندان جوانه هایم را خشکانده و طوفان شاخه هایم را شکسته است و امسال گل سرخی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">نخواهم داشت “.بلبل فریاد زد :”تنها یک گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> میخواهم! آیا راهی وجود ندارد که بتوانم گل سرخی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> پیدا کنم؟”.درخت پاسخ داد :” تنها یک راه وجود&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">دارد اما چنان وحشت آور است که یارای گفتنش را ندارم “.بلبل گفت : ” بگو&nbsp; نمیترسم “.درخت گفت : اگر گل سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">میخواهی&nbsp; باید آن را در مهتاب از نغمه و <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">نوا بسازی و با خون دل خویش بدان رنگ دهی . باید سینه ات را بر خار بفشاری و برایم بخوانی . سراسر شب باید برایم بخوانی و خار در قلبت بخلد و خونمایه <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">زندگی ات در رگ هایم روان شود و خون من گردد “.بلبل بانگ برداشت : ” مرگ بهای گزافی یرای یک شاخه گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> است و زندگی برای همه عزیز است. <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">نشستن در جنگل سرسبز و خورشید را در ارابه طلاییش و ماه را در ارابه مرواریدش نگریستن بسیار دلنواز است. اما باز عشق از زندگی برتر است&nbsp; و قلب پرنده <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">در برابر قلب انسان چه وزنی دارد ؟”پس بالهای قهوه ای رنگش را باز کرد و در دل آسمان اوج گرفت . شتابان از فراغ باغ گذشت و سایه وار در میان بیشه زار پر زد .</font></p><p><font color="#993399"><br>دانشجو در همان جا که بلبل او را دیده بود و از کنارش رفته بود روی چمن زار دراز کشیده بود و اشگ چشمانش هنوز نخشکیده بود . بلبل بانگ زد :”شاد باش&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">&nbsp; ! گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> را خواهی یافت . آن را در روشنائی مهتاب از نغمه و نوا میسازم و با خون دل خود بدان رنگ میدهم – اما در برابر آن تنها خواهشی از تو&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">دارم و آن این است که عاشقی پاکباز باشی . دانشجو از روی چمن فرا نگریست و گوش داد – اما از گفته های بلبل هیچ درنیافت . اما درخت شاه بلوط فهمید و&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">اندوهگین شد زیرا به بلبل کوچک که بر شاخه هایش آشیانه ساخته بود مهر میورزید . درخت زمزمه کرد : واپسین سرودت را برای من بخوان . وقتی تو بروی</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> من سخت تنها خواهم ماند!! بدینسان بلبل برای درخت شاه بلوط آواز خواند و صدایش بسان غلغل ریزش آب از تنگ نقره بود.هنگامیکه ماه در آسمان درخشیدن</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> گرفت&nbsp; بلبل به سوی درخت گل سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">پر کشید و نشست و سینه اش را بر خار فشرد . سراسر شب خواند و خواند و سینه&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">اش بر خار بود . و خار هر لحظه بیشتر در سینه اش خلید و خونمایه هستی اش از او بیرون تراوید . نخست از پیدایش عشق در دل یک پسر و دختر خواند تا بر&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">بلندترین شاخه درخت&nbsp; گل سرخی<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">دلفریب شکفت&nbsp; هر نغمه ای که در پی نغمه ای بر میآمد&nbsp; گلبرگی بر گلبرگ های دیگر میافزود . گلبرگ نخست بی رنگ&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">بود همچون مه ای شناور بر فراز رودخانه&nbsp; همچون پای بامدادان بی رنگ . اما درخت بر بلبل بانگ زد تا سینه اش را هر چه بیشتر بر خار بفشرد . درخت فریاد زد&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">: “بلبل کوچک ! بیشتر بفشار و گرنه پیش از آنکه گل سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">را تمام کنی روز در میرسد “.از این رو بلبل خود را بیشتر بر خار فشرد و آوازش پیوسته بلندترشد <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">زیرا از پیدایش اشتیاق در جان یک مرد و زن میخواند. بدین گونه بلبل خود را باز هم بیشتر بر خار فشرد و خار به قلب او رسید و دردی جانکاه بر جانش چنگ زد و&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">در سراسر تنش دوید . درد هر دم جانکاه تر میشد و آوازش هر چه عنان گسیخته تر زیرا از عشقی میسرود که با مرگ کامل میشو د عشقی که در گور هم&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">نمیمیرد ! صدای بلبل هر دم ناتوانتر گردید و بال های کوچکش لرزیدن گرفت . آوازش هر دم ضعیفتر شد و ناگهان حس کرد چیزی سخت راه گلویش را میبندد .&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">آنگاه واپسین نوایش را از حنجره بر آورد . ماه سپید آن را شنید و دمیدن سپیده را از یاد برد و در آسمان درنگ ورزید . گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> آن را شنید و سراپایش باشوق <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">و شادی لرزید و گلبرگ هایش را از خواب ناز برانگیخت . درخت فریاد زد : نگاه کن ! نگاه کن ! گل سرخ کامل شده !! اما بلبل پاسخ نداد چه مرده در میان سبزه&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">های بلند افتاده بود و خاری در دل داشت.باری ظهر هنگام دانشجو پنجره اتاقش را گشود و به بیرون نگاه کرد و فریاد زد : آه خدایا ! چه بخت بلندی گل سرخی</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">در اینجا شکفته است ! در تمام عمرم گل سرخی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">به این زیبائی ندیده ام . چه زیباست . انگاه کلاهش را بر سر نهاد و گل سرخ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">به دست به خانه&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">استاد رفت . دختر استاد در آستانه در نشسته بود دانشجو با صدای بلند گفت : گفتی اگر برایت گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> بیاورم با من میرقصی اینهم سرخ ترین گل جهان!</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> امشب آنرا بر سینه ات&nbsp; کنار قلب خو د بیاویز و هنگامی که با هم میرقصیم به تو خواهم گفت که چقدر دوستت دارم . اما دختر رو در هم کشید و پاسخ داد : <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">گمان نمیکنم به لباسهایم بیاید و از این گذشته&nbsp;</font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399">پسر برادر پیشکار برایم چند جواهر اصل فرستاده و پیداست که ارزش جواهر بسیار بیش از گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">است . دانشجو با خشم و برافروختگی گفت : باشد <br></font></p><p><font color="#993399"><br></font></p><p><font color="#993399"> اما به شرفم قسم که تو بسیار ناسپاسی و گل سرخ<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> را به خیابان افکند و گل یکراست در میان لای و لجن افتاد و درشکه ای از روی آن گذشت !!!.</font></p><p><font color="#FF0000" size="6"></font><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p align="center"><img alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="7">مرغ عشق</font></p><p align="center"><br></p><div class="cnt"><div align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">زیراین طاق کبود</font><br><br><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">یکی بود یکی نبود</font></div> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">مرغ عشقی خسته بود</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">که دلش شکسته بود</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">اون اسیر یه قفس</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">شب و روزش بی نفس</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">همه ی آرزوهاش</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">پر کشیدن بود و بس!!!</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تا یه روز یه شاپرک</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">نگاشو گوشه ای دوخت</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">چشش افتاد به قفس</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">دل اون بد جوری سوخت</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">زود پرید روی درخت <br></font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تو قفس سرک کشید</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تو چش مرغ اسیر</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">غم دلتنگی رو دید </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">دیگه طاقت نیاورد</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">رفت توی قفس نشست </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تا که از حرفای مرغ</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">شاپرک دلش شکست </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">شاپرک گفت که بیا</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تا با هم پر بکشیم</font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">بریم تا اون بالاها</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">سوار ابرا بشیم </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">یه دفعه مرغ اسیر <br></font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">نگاهش بهاری شد </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">بارون از ابر&nbsp;چشاش</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">روی گونش جاری شد </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">شاپرک دلش گرفت</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">وقتی اشک اونو دید </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">با خودش یه عهدی بست</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">نفس سردی کشید </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">دیگه بعد از اون قفس</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">رنگ تنهایی نداشت </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">توی دوستی شاپرک</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">ذره&nbsp;ای کم نمی ذاشت </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تا یه روز یه باد سرد</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">میون قفس وزید </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">آسمون سرخابی شد</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">سوز برف از راه رسید </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">شاپرک یخ زد و یخ</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">مرد و موندگار نشد </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">چشاشو رو هم گذاشت</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">دیگه اون بیدار نشد </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp;مرغ عشق شاپرکو</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">به دست خدا سپرد </font></p> <p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">نگاهش به آسمون</font></p><p align="center"><font color="#CC33CC" face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">تا که دق کردش و مرد!!!&nbsp; </font></p><p><font color="#FF0000" size="6">امیدوارم خوشتون اومده باشه هرچندناراحت كننده و <br></font></p><p><font color="#FF0000" size="6">اشك آوربودن.<br></font></p><p><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></p><p align="center"><img alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p align="center"><font color="#FF0000" size="7">برگ و باد<br></font></p><p align="center"><font size="3"><br></font></p><p align="right"><font color="#CC33CC" size="6">باد پیچید در ترانه ی برگ</font></p><p align="right"><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><p align="right"><font color="#CC33CC" size="6">برگ لرزید از بهانه ی باد</font></p><p align="right"><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">هر کجا برگ خشکیده بود افتاد</font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">باغ نالید و گفت باد&nbsp;مباد!!!</font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">در شگفتم گناه باد چه بود؟</font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">برگ&nbsp;خشکیده را باد ربود.</font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">مردن برگ دست باد نبود <br></font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6">باد هرگز دشمن برگ نبود!</font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><p><font color="#CC33CC" size="6"><strong>زندگی ذره ذره می کاهد</strong></font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><br><strong></strong></font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><strong>خشک و پژمرده می کند چون برگ</strong></font></p><p><font color="#CC33CC" size="6"><strong><br></strong></font></p><font color="#CC33CC" size="6"> </font><strong><font color="#CC33CC" size="6">مرگ ناگهان می برد چون باد<br><br>اینک زندگی کرده دشمنی یا مرگ؟!؟!</font></strong><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"><p align="center"><img alt="" src="http://s4.picofile.com/file/7810788488/40859959271959750364.gif" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><strong>&nbsp;</strong></div> text/html 2013-07-11T13:43:24+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی 1عکس پسرونه (اژدهای من) http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/76 <p align="center"> <br><font color="#990000"><font size="7">1عکس پسرونه</font> </font><br><img width="612" height="1024" title="عکس های جدید و با کیفیت عاشقانه 2013" style="width: 929px; height: 782px;" alt="عکس های جدید و با کیفیت عاشقانه 2013" src="http://www.jazabe.com/upload/2013/02/heart-wallpaper-love-10959423-1280-10245.jpg"> </p> text/html 2011-09-11T13:16:00+01:00 parastouyemohajer.mihanblog.com فاطمه زهرا دوستی بسم الله الرحمن الرحیم http://parastouyemohajer.mihanblog.com/post/1 <p align="justify"><font color="#993399" size="7">بسم الله الرحمن الرحیم</font><br></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">سلام دوستان عزیز<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/83.gif"></font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">ممنوم بابت دیدن از وب لاگم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6"></font>&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">تمام نظرات و پیشنهاداتتونو با دل و جون</font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">میپذیرم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"></font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">لطفا اگه درخواستی داشتین مثلا گذاشتن</font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">مطالب و یا تصاویر مورد علاقتون حتما</font></p><p align="justify"><font color="#6600cc" size="6">بگیدتادر جهت بهترشدن وب لاگم به کار ببرم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"></font></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#33cc00" size="5">کپی ازاد چون من مثل بعضی ها خسیس نیستم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif"></font></p><p align="justify"><font color="#33cc00" size="5"></font>&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#3366ff" size="5">راستی ازدوستانی که نظرشونو با من درمیون گذاشتن ممنوووون<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><font color="#cc33cc" size="4">دوستون دارم بوووووس<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/11.gif">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/8.gif">&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p>